Ing. Stenak

Inzenyr spadnul do Vltavy, nastesti byl bleskurychle vyloven, osprchovan a ususen. Pak se sel zotavit do rohu.ing

16/05/2013